INFORMACIÓ TAULER D’ANUNCIS

En virtut de la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (d’ara endavant, la “Llei 2/2009”), les empreses que realitzin les activitats d’intermediació hauran de subministrar tota aquella informació que hagin de posar en coneixement dels consumidors, publicant-la en un tauler d’anuncis. Aquelles empreses que ofereixin serveis a través d’Internet deuran igualment facilitar aquesta informació de manera accessible a l’Usuari. L’objecte del present document és facilitar a l’Usuari de la Plataforma (www.gibobs.com) la informació d’inserció obligatòria en els taulers d’anuncis d’empreses d’intermediació de préstecs hipotecaris, preceptiva per als consumidors interessats a formalitzar el Contracte d’Intermediació amb GIBOBS S.L.

EXISTÈNCIA I DISPONIBILITAT DEL FULLET DE TARIFES

Únicament els serveis d’intermediació de GIBOBS tindran un cost per a l’Usuari, sent els serveis accessoris (activitats supletòries) totalment gratuïts. Les tarifes per serveis d’intermediació es troben publicades en la Plataforma, reduint-se a un dipòsit reemborsable utilitzat per al servei de taxació de l’habitatge (50 euros) i, en cas de contractar el pla hipoteca Premium, un import addicional equivalent a l’u per cent (1%) de l’import del préstec obtingut per l’usuari.

EXISTÈNCIA DE MECANISMES DE RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot dirigir-se a GIBOBS a través de les vies de contacte següents: Escrit a l’adreça postal: Carrer Les Sínies 92, Bloc C, planta 0, Majadahonda. Escrit al correu electrònic reclamaciones@gibobs.com Per a qualsevol divergència que pugui sorgir de la interpretació o aplicació del contracte d’intermediació, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li. Igualment, s’informa l’Usuari que l’article 57 de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris estableix un Sistema Arbitral del Consum, com a sistema extrajudicial de resolució de conflictes pel qual es resolen reclamacions dels consumidors i usuaris sempre que el conflicte no veure’s sobre intoxicació, lesió o mort o existeixin indicis racionals de delicte. La submissió de les parts al Sistema Arbitral del Consum serà voluntària i haurà de constar expressament, per escrit, per mitjans electrònics o en qualsevol altra forma admesa legalment que permeti tenir constància de l’acord.

NORMATIVA QUE REGULA LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

– Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

– Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.

DRETS DEL CONSUMIDOR

1.- L’Usuari té dret a sol·licitar ofertes vinculants. El contingut de qualsevol oferta, promoció o publicitat, així com les prestacions i garanties pròpies del servei ofert per GIBOBS S.L. seran exigibles pels consumidors i usuaris encara que no figurin expressament en el contracte. 2.- L’Usuari podrà desistir a la formalització del contracte d’intermediació de crèdit hipotecari sense al·legar justa causa i sense cap penalització en el cas que aquest desistiment ho realitzi en el termini màxim de catorze (14) dies a comptar des de la data de formalització del contracte. L’Usuari podrà posar-se en contacte amb GIBOBS per a dur a terme l’exercici de desistiment, dirigint-se per correu ordinari o electrònic a qualsevol de les següents adreces: Carrer Les Sínies 92, Bloc C, planta 0, Majadahonda. reclamaciones@gibobs.com