INFORMACIÓ PRÈVIA AL CONTRACTE D’INTERMEDIACIÓ

1. Objecte

En virtut de la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (d’ara endavant, la “Llei 2/2009”), les empreses que realitzin les activitats d’intermediació hauran de subministrar de manera gratuïta a l’Usuari, amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la celebració del contracte d’intermediació i, en tot cas, abans que assumeixi qualsevol obligació derivada del contracte, determinada informació.

L’objecte del present document és facilitar a l’Usuari de la Plataforma (www.gibobs.com) la informació preceptiva amb antelació a la formalització del Contracte d’Intermediació.

La informació prevista en aquest document tindrà caràcter vinculant i es facilita per escrit (l’Usuari pot descarregar el document en format pdf a través del següent enllaci https://www.gibobs.com/contrato-de-intermediacion/) així com accedir a la mateixa a través de l’enllaç disponible en la Plataforma, sent tots dos suports de naturalesa duradora que permeten la constància, conservació, reproducció i accés de la informació i de la data de recepció de la mateixa pel destinatari (l’Usuari).

2. Informació sobre l’empresa

2.1 Identificació

 • Denominació social: GIBOBS S.L. (d’ara endavant, “GIBOBS”).
 • Domicili social: Carrer Les Sínies 92, Bloc C, Planta 0, Majadahonda.
 • CIF: B88226725
 • Telèfon: 91 134 43 59
 • E-mail: info@gibobs.com
 • Plataforma web: www.gibobs.com

2.2 Assegurança de responsabilitat civil

GIBOBS té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de conformitat amb l’obligació estipulada en l’article 7 de la Llei 2/2009 amb l’entitat Lloyd’s i amb número de pòlissa BNE201900058 per un import de set-cents cinquanta mil (750.000) euros.

2.3 Registre de Gibobs

GIBOBS està inscrita en el Registre d’intermediaris de crèdit immobiliari del Banc d’Espanya amb el número de codificació D145, com a intermediari de crèdit immobiliari, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 27 i següents de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Informació sobre el servei d’intermediació

3.1. ACTIVITAT PRINCIPAL

GIBOBS és una entitat mercantil l’activitat principal de la qual és la prestació de serveis d’intermediació de crèdit hipotecari a usuaris finals, de conformitat amb la Llei 2/2009. Per a accedir a aquesta activitat, l’interessat ha d’accedir a la Plataforma web www.gibobs.com (d’ara endavant, “la Plataforma”), procedir al seu registre i acceptar els diferents textos legals necessaris per a configurar-se com a usuari (Avís Legal i Condicions d’Ús de la Plataforma, Política de Privacitat, Informació Prèvia al Contracte d’Intermediació i finalment, el Contracte d’Intermediació, el contingut de la qual s’especifica en el següent apartat).

La informació que ha de conèixer l’Usuari respecte al servei d’intermediació ofert per GIBOBS, és la següent:

A) Servei d’intermediació de crèdit hipotecari

GIBOBS, com a intermediari en exclusiva, vinculat a entitat financeres i de crèdit (d’ara endavant, els “Prestadors”), exercint la seva activitat en virtut de la Llei 2/2009, ofereix a l’Usuari els serveis d’intermediació en la contractació de crèdits hipotecaris, facilitant la comparació de productes hipotecaris oferts pels Prestadors, en funció de les condicions de mercat actuals, de les necessitats i del perfil creditici de l’Usuari (d’ara endavant, els “Serveis d’Intermediació”).

Els Serveis d’Intermediació suposaran la realització per part de GIBOBS d’una cerca entre els productes hipotecaris oferts en el mercat pels Prestadors amb els quals GIBOBS té col·laboració, d’aquells que millor s’adaptin a les característiques del crèdit hipotecari sol·licitat per l’Usuari, de conformitat amb la informació i documentació facilitada per aquest.

El procediment que segueix GIBOBS per a la prestació dels Serveis d’Intermediació serà el següent:

 • Una vegada formalitzat el Contracte d’Intermediació, l’Usuari haurà de facilitar tota la informació requerida a través del qüestionari, així com tota la documentació sol·licitada en virtut de la informació facilitada a través del qüestionari.
 • Així mateix, haurà d’indicar els Prestadors en els quals vol prestar la sol·licitud de valoració.
 • En cas d’autoritzar-ho expressament l’Usuari, GIBOBS durà a terme una consulta als fitxers d’informació de solvència patrimonial a fi de tenir coneixement de si l’Usuari té alguna càrrega, crèdit i/o deute pendent en aquesta data (CIRBE, ASNEF, EXPERIAN, EQUIFAX o altres).
 • Una vegada dut a terme l’anterior, GIBOBS presentarà davant els Prestadors que hagi consentit l’Usuari, les sol·licituds de valoració de crèdit del propi Usuari, així com la documentació requerida en aquestes sol·licituds.
 • Els Prestadors als quals se’ls va sol·licitar una valoració de crèdit per part de l’Usuari emetran ofertes de crèdit (d’ara endavant, les “Ofertes”) indicant les condicions del contracte de crèdit hipotecari. Les Ofertes, amb caràcter general, no tenen caràcter vinculant pel que podrien variar les seves condicions; i són elaborades pels Prestadors als quals se’ls ha presentat una sol·licitud de valoració de crèdit, per la qual cosa, GIBOBS no té cap responsabilitat respecte a aquestes.
 • L’Usuari tindrà l’opció d’acceptar qualsevol de les Ofertes plantejades pels Prestadors en els quals va sol·licitar una valoració de crèdit. Les Ofertes no són vinculants per a l’Usuari podent aquest acceptar-les o rebutjar-les segons li convingui.
 • En cas que l’Usuari estigui interessat a acceptar alguna de les Ofertes dels Prestadors, GIBOBS s’encarregarà de la gestió de posada en contacte de l’Usuari amb el Prestador en qüestió per a dur a terme la contractació del crèdit hipotecari sense que GIBOBS assumeixi en cap cas les despeses, càrregues i/o impostos que pugui implicar la contractació del crèdit hipotecari, així com la compravenda de l’immoble. Així mateix, en cas que l’Usuari accepti una de les Ofertes a través de la Plataforma, es compromet a dur a terme la compravenda del bé immoble en qüestió a través de l’agent en el qual va mostrar el seu interès pels serveis d’intermediació de crèdit hipotecari de GIBOBS.

B) Serveis accessoris als Serveis d’Intermediació

GIBOBS addicionalment oferirà serveis accessoris als Serveis d’Intermediació, necessaris per a la formalització i celebració del contracte de crèdit amb els Prestadors, en els quals s’inclou:

 • Pre-valoració de l’immoble.
 • Taxació de l’immoble.

C) Honoraris

L’accés a la Plataforma i la utilització dels serveis com a “productes financers” així com la resta de activitats supletòries no tindrà cost per a l’Usuari. L’Usuari podrà accedir únicament a les activitats supletòries si no tingués – inicialment o en cap moment – interès als serveis d’intermediació. Únicament accedirà a aquests serveis quan l’Usuari hagi facilitat a GIBOBS la informació i/o documentació necessària per fer-ho. En el moment en què l’Usuari formalitzi el Contracte, i una vegada hagi manifestat el seu interès a accedir als serveis d’intermediació facilitant la informació i/o documentació requerida per a això, GIBOBS començarà l’activitat d’assessorament, estudi de l’operació i cerca de la millor hipoteca

D) IMPOSTOS I DESPESES

L’Usuari serà el responsable de satisfer aquelles despeses que comporti la contractació del crèdit hipotecari i que li correspongui assumir per imperatiu legal o per negociació prèvia amb el Prestador.

3.2. ACTIVITATS SUPLETÒRIES, SERVEIS DE LA PLATAFORMA

GIBOBS presta el seu servei principal d’intermediació a través de la Plataforma, a través de la qual l’Usuari que procedeixi al registre i acceptació dels textos legals (Avís Legal, Política de Privacitat, Informació Prèvia i Contracte d’Intermediació) podrà accedir a determinats serveis addicionals i gratuïts:

El meu balanç personal

Per a poder saber quin és l’estat real de les seves finances, l’usuari podrà esbrinar quin és el seu balanç personal, és a dir, quin és el seu patrimoni. I per patrimoni no sols ens referim a les seves despeses i ingressos, sinó també als seus actius (és a dir, quin és el valor de les seves possessions materials) i als seus passius (quins són els deutes pendents, com un préstec o una hipoteca).

Amb tota aquesta informació, l’usuari podrà saber quin és el seu patrimoni en temps real i veure la seva evolució. I, a més, se li mostraran una sèrie de ràtios que l’ajudaran a entendre detalladament quina és la seva situació financera.

Els meus préstecs

Amb el servei “Els meus préstecs”, l’usuari podrà saber d’un cop d’ull quin és l’estat dels seus préstecs o hipoteques, és a dir, quant ha pagat i quant li queda per pagar.

A més, l’usuari podrà comparar els tipus d’interès que té actualment amb la mitjana del mercat i així saber en quins casos podria aconseguir unes condicions millors per a deixar de pagar de més pels seus productes financers.

Scoring gibobs

Aquest servei consisteix a esbrinar la “salut financera” de l’usuari. El seu scoring personal és alguna cosa així com la revisió mèdica que indica com estan les seves finances, com han anat evolucionant al llarg dels anys i quin perfil de risc creditici tindria per a un banc o, cosa que és el mateix, quines probabilitats hi ha que li concedeixin una hipoteca, un préstec o qualsevol altre producte financer.

Els meus documents

L’usuari, en la seva àrea de client podrà guardar de manera segura i confidencial tota la seva informació financera, a la qual podrà accedir en qualsevol moment i des de qualsevol part. Les seves dades estaran encriptades i podrà comprovar l’historial de cada arxiu i saber quan ha estat consultat o reexpedit.

A més, aquesta funcionalitat ajudarà l’usuari a organitzar la seva documentació per categories i a tenir-la sempre a mà en un únic lloc.

Productes financers

L’equip d’assessors de Gibobs prestarà un servei d’assessorament per a aconseguir a l’usuari les millors condicions del mercat i l’ajudaran a prendre les decisions que cuidin de la seva salut financera.

4. Informació sobre el contracte d’intermediació

4.1. Dret de desistiment

En virtut de l’exposat en l’article 21 de la Llei 2/2009, l’Usuari podrà desistir a la formalització del contracte d’intermediació de crèdit hipotecari sense al·legar justa causa i sense cap penalització en el cas que aquest desistiment ho realitzi en el termini màxim de catorze (14) dies a comptar des de la data de formalització del contracte.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb GIBOBS per a dur a terme l’exercici de desistiment estipulat en l’epígraf quart de les presenti Condicions Generals de Contractació, així com per a realitzar qualsevol tipus de consulta mitjançant:

 • Escrit a l’adreça postal: Carrer Les Sínies 92, Bloc C, planta 0, Majadahonda.
 • Escrit al correu electrònic reclamaciones@gibobs.com

4.2. Informació sobre resolució del contracte

Les Parts podran resoldre el contracte d’intermediació unilateralment en els següents suposats:

 • Per incompliment de les obligacions assumides per l’altra Part i la seva no esmena en el termini màxim de quinze (15) dies a comptar des de la data de notificació.
 • Per suspensió o terminació anticipada de l’activitat de GIBOBS.
 • Per extinció del títol de GIBOBS com a intermediari de crèdit, impossibilitant per tant la prestació dels Serveis d’Intermediació.
 • En cas que l’Usuari no rebi cap Oferta de contracte de crèdit hipotecari en virtut de les sol·licituds de valoració de crèdit plantejades, l’Usuari tindrà dret a resoldre la relació contractual sense cap indemnització.

4.3. Mitjans de reclamació. Sistemes de resolució extrajudicial de conflictes.

Per a qualsevol divergència que pugui sorgir de la interpretació o aplicació del contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot dirigir-se a GIBOBS a través de les vies de contacte establertes en l’epígraf anterior de “Notificacions”.

4.4. Llengua de formalització del contracte.

La llengua en la qual podrà formalitzar-se el contracte serà el castellà. Aquesta llengua podrà ser modificada en el cas que a l’Usuari se li hagi facilitat la informació prèvia a la contractació en una llengua diferent al castellà.

4.5. Legislació aplicable.

La legislació aplicable al Contracte d’Intermediació serà l’espanyola

4.6. Tractament de dades personals.

En cas de formalització del contracte d’intermediació, les seves dades personals es tractaran conforme a les següents indicacions:

Responsable del tractament: GIBOBS S.L. amb CIF número B88226725 i domicili social en Carrer Les Sínies 92, Bloc C, planta 0, Majadahonda (Madrid). Telèfon: 91 134 43 59, e-mail: info@gibobs.com

Finalitat del tractament:

 • Compliment i desenvolupament de la relació contractual amb vostè a causa de la prestació dels serveis d’intermediació de crèdit hipotecari (assessorament, estudi d’operacions i cerca de la millor hipoteca) i serveis accessoris que es descriuen amb detall en l’apartat 1. ACTIVITAT PRINCIPAL del present document.
 • En cas de sol·licitar-ho, les seves dades es tractaran també per a la prestació dels serveis addicionals disponibles en la nostra plataforma i que es descriuen amb detall en l’apartat 2. ACTIVITATS SUPLETÒRIES, SERVEIS DE LA PLATAFORMA del present document.
 • Enviament de comunicacions comercials sobre serveis de GIBOBS, similars als contractats.

Legitimació per al tractament:

 • La base legal principal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte d’intermediació.
 • Per a dur a terme una consulta davant els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit titularitat de EQUIFAX a fi de tenir coneixement de si Vostè presenta crèdits i/o deutes vigents que poden afectar en el crèdit, sol·licitarem el seu consentiment exprés.
 • Per a l’enviament de comunicacions comercials, la base legitimadora és la pròpia relació contractual mantinguda amb vostè i l’interès legítim de GIBOBS en accions de màrqueting.

Les dades sol·licitades per GIBOBS són necessaris per a dur a terme les finalitats anteriorment pel que, no facilitar-los o facilitar-los incorrectament, podrà suposar la impossibilitat de prestar els serveis contractats.

Conservació de les dades:

Les seves dades seran conservades durant tota la relació contractual existent amb vostè i, encara després, durant els terminis legals que li siguin aplicable i fins a la prescripció dels terminis de les accions legals que poguessin derivar-se.

Destinataris de cessions i transferències internacionals:

 • En cas d’autorització per part seva, es consultaran els fitxers d’informació de solvència patrimonial (CIRBE, ASNEF, EXPERIAN, EQUIFAX o altres), la qual cosa suposa una comunicació de les seves dades a dites terceres.
 • Les seves dades seran comunicades als Prestadors que vostè consideri a través de la Plataforma a fi de dur a terme un estudi de la valoració del crèdit hipotecari que li puguin arribar a oferir i posar a la seva disposició les ofertes de crèdits hipotecaris que aquests Prestadors li ofereixen de conformitat amb la informació facilitada.
 • En cas d’acceptar l’oferta per l’Usuari, la comunicació de dades a prestadores tindrà com a finalitat gestionar el contacte de l’Usuari amb aquest.

Aquestes comunicacions de dades són necessàries per al compliment de la relació contractual.

 • En cas aplicable, les seves dades identificatives podran ser accessibles per prestadors de serveis de taxació.
 • Addicionalment, les dades podran ser comunicats a les Administracions Públiques que tinguin competència en la matèria i als Jutges i Tribunals, en els casos previstos per llei.

El nostre prestador de serveis d’allotjament de dades és Salesforce.com, Inc (els Estats Units), per la qual cosa les seves dades podran ser objecte d’una transferència internacional a aquest proveïdor, amb qui tenim formalitzats els corresponents acords de confidencialitat i tractament de dades personals.

Procedència de les dades:

Les seves dades identificatives (nom, cognoms i DNI), així com les seves dades de contacte van ser obtinguts per la immobiliària a la qual l’Usuari va prestar el consentiment per a la cessió de les seves dades a GIBOBS amb la finalitat que ens poséssim en contacte amb vostè per a oferir-li els Serveis d’Intermediació. La resta de les dades de caràcter personal són facilitats per l’Usuari a través de la Plataforma.

Exercici de drets:

L’Usuari podrà exercir davant GIBOBS els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i a la portabilitat de les seves dades, així com donar-se de baixa de les comunicacions comercials mitjançant escrit a l’adreça a dalt indicada. Així mateix, tindrà dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es.