CONTRACTE D’INTERMEDIACIÓ DE CRÈDIT HIPOTECARI I/O ACCÉS A LA PLATAFORMA DE GIBOBS

1. PRESTADOR DELS SERVEIS

1.1. IDENTIFICACIÓ

 • Denominació social: GIBOBS S.L. (d’ara endavant, “GIBOBS”).
 • Domicili social: Carrer Les Sínies 92, Bloc C, Planta 0, Majadahonda.
 • CIF: B88226725
 • Telèfon: 91 134 43 59
 • E-mail: info@gibobs.com
 • Plataforma web: www.gibobs.com

1.2. ACTIVITAT PRINCIPAL

GIBOBS és una entitat mercantil l’activitat principal de la qual és la prestació de serveis d’intermediació de crèdit hipotecari a usuaris finals. Aquests serveis es presten de conformitat amb la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (d’ara endavant, la “Llei 2/2009”).

No obstant això l’activitat principal de GIBOBS, l’Usuari podrà accedir a la plataforma que ofereix en la seva pàgina web, en la qual es podran utilitzar un altre tipus de serveis i/o activitats amb independència de la contractació o no de la intermediació de crèdit hipotecari (activitats supletòries, detallades més endavant).

1.3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

GIBOBS té contractat una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de conformitat amb l’obligació estipulada en l’article 7 de la Llei 2/2009 amb l’entitat Lloyd’s i amb número de pòlissa BNE201900058 per un import de set-cents cinquanta mil (750.000) euros.

1.4. REGISTRE DE GIBOBS

GIBOBS està inscrita en el Registre d’intermediaris de crèdit immobiliari del Banc d’Espanya amb el número de codificació D145, com a intermediari de crèdit immobiliari, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 27 i següents de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Mitjançant el contracte actual s’estableixen els termes i condicions que regularan la prestació de serveis d’intermediació de crèdit hipotecari així com altres serveis o activitats supletòries per part de GIBOBS a l’Usuari a través del lloc web www.gibobs.com o l’app.gibobs.com (d’ara endavant, “la Plataforma”

Amb caràcter previ a la formalització del contracte actual, l’Usuari ha accedit i acceptat el contingut dels textos legals de la Plataforma (Avís Legal, Política de Privacitat i Informació Prèvia al Contracte d’Intermediació).

La marcació de la casella corresponent en el procés de contractació de la Plataforma, així com l’haver seguit telemàticament tots els passos d’aquest, suposa l’acceptació expressa dels termes i condicions del contracte actual per part de l’Usuari, tenint la mateixa validesa que la signatura presencial d’aquest. D’aquesta manera, l’Usuari reconeix ser una persona amb capacitat suficient per a adquirir les obligacions derivades de les seves actuacions a través de la Plataforma i les obligacions derivades del contracte actual, comprenent i assumint el seu contingut.

En tot cas, com es recull en l’Avís Legal i Condicions d’Ús de la Plataforma, per a poder contractar amb GIBOBS, l’Usuari ha de ser major d’edat (≥ divuit (18) anys). Igualment, respecte als serveis prestats per GIBOBS l’Usuari assumeix que, en qualsevol cas, les decisions adoptades en matèria d’intermediació hipotecària són de la seva única responsabilitat i risc, limitant-se GIBOBS a prestar un servei d’intermediació i/o assessorament utilitzant una fórmula pròpia que esbrina la viabilitat o de l’operació per a l’usuari i la seva situació econòmica concreta, basant-se en les dades facilitades per l’usuari. En tot cas la decisió d’assumir o no l’operació serà exclusiva de l’usuari.

3. DURADA

El contracte actual tindrà una durada indefinida, estant vigent durant el temps en el qual l’Usuari tingui accés i utilitzi els serveis d’intermediació.

4. INFORMACIÓ PRÈVIA

L’Usuari reconèixer haver accedit i llegit el document denominat “Informació Prèvia al Contracte d’Intermediació”, complint d’aquesta manera GIBOBS amb l’obligació de subministrar de manera gratuïta a l’Usuari, abans d’assumir qualsevol obligació derivada del contracte d’intermediació, determinada informació. Aquesta obligació deriva de la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (d’ara endavant, la “Llei 2/2009”).

El document “Informació Prèvia al Contracte d’Intermediació” es troba a la disposició de tots els Usuaris de la Plataforma de manera lliure i gratuïta.

Sense perjudici que la mera navegació en la Plataforma pugui implicar l’acceptació de determinats textos legals d’aquesta, el contracte actual entre GIBOBS i l’Usuari s’entendrà perfeccionat des del mateix moment en què l’Usuari finalitzi el procediment de contractació, entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica suposa una manifestació directa de la voluntat de l’Usuari d’acceptar la seva formalització.

GIBOBS introduirà mitjans tècnics adequats i suficients per a identificar i corregir errors tècnics en la gestió de la informació quan resulti de la seva responsabilitat.

5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

5.1. SERVEIS

A) Servei d’intermediació de crèdit hipotecari

GIBOBS, com a intermediari en exclusiva, vinculat a entitat financeres i de crèdit (d’ara endavant, els “Prestadors”), exercint la seva activitat en virtut de la Llei 2/2009, ofereix a l’Usuari els serveis d’intermediació en la contractació de crèdits hipotecaris, facilitant la comparació de productes hipotecaris oferts pels Prestadors, en funció de les condicions de mercat actuals, de les necessitats i del perfil creditici de l’Usuari (d’ara endavant, els “Serveis d’Intermediació”).

Els Serveis d’Intermediació suposaran la realització per part de GIBOBS d’una cerca entre els productes hipotecaris oferts en el mercat pels Prestadors amb els quals GIBOBS té col·laboració, d’aquells que millor s’adaptin a les característiques del crèdit hipotecari sol·licitat per l’Usuari, de conformitat amb la informació i documentació facilitada per aquest.

El procediment que segueix GIBOBS per a la prestació dels Serveis d’Intermediació serà el següent:

 • Una vegada formalitzat el Contracte d’Intermediació, l’Usuari haurà de facilitar tota la informació requerida a través del qüestionari, així com tota la documentació sol·licitada en virtut de la informació facilitada a través del qüestionari.
 • Així mateix, haurà d’indicar els Prestadors en els quals vol prestar la sol·licitud de valoració.
 • En cas d’autoritzar-ho expressament l’Usuari, GIBOBS durà a terme una consulta als fitxers d’informació de solvència patrimonial a fi de tenir coneixement de si l’Usuari té alguna càrrega, crèdit i/o deute pendent en aquesta data (CIRBE, ASNEF, EXPERIAN, EQUIFAX o altres).
 • Una vegada dut a terme l’anterior, GIBOBS presentarà davant els Prestadors que hagi consentit l’Usuari, les sol·licituds de valoració de crèdit del propi Usuari, així com la documentació requerida en aquestes sol·licituds.
 • Els Prestadors als quals se’ls va sol·licitar una valoració de crèdit per part de l’Usuari emetran ofertes de crèdit (d’ara endavant, les “Ofertes”) indicant les condicions del contracte de crèdit hipotecari. Les Ofertes, amb caràcter general, no tenen caràcter vinculant pel que podrien variar les seves condicions; i són elaborades pels Prestadors als quals se’ls ha presentat una sol·licitud de valoració de crèdit, per la qual cosa, GIBOBS no té cap responsabilitat respecte a aquestes.
 • L’Usuari tindrà l’opció d’acceptar qualsevol de les Ofertes plantejades pels Prestadors en els quals va sol·licitar una valoració de crèdit. Les Ofertes no són vinculants per a l’Usuari podent aquest acceptar-les o rebutjar-les segons li convingui.
 • En cas que l’Usuari estigui interessat a acceptar alguna de les Ofertes dels Prestadors, GIBOBS s’encarregarà de la gestió de posada en contacte de l’Usuari amb el Prestador en qüestió per a dur a terme la contractació del crèdit hipotecari sense que GIBOBS assumeixi en cap cas les despeses, càrregues i/o impostos que pugui implicar la contractació del crèdit hipotecari, així com la compravenda de l’immoble. Així mateix, en cas que l’Usuari accepti una de les Ofertes a través de la Plataforma, es compromet a dur a terme la compravenda del bé immoble en qüestió a través de l’agent en el qual va mostrar el seu interès pels serveis d’intermediació de crèdit hipotecari de GIBOBS.

B) Serveis accessoris als Serveis d’Intermediació

GIBOBS addicionalment oferirà serveis accessoris als Serveis d’Intermediació, necessaris per a la formalització i celebració del contracte de crèdit amb els Prestadors, en els quals s’inclou:

Pre-valoració de l’immoble. Aquest servei no tindrà cap mena de cost per a l’Usuari.

Taxació de l’immoble.

C) Activitats supletòries al Servei d’Intermediació

GIBOBS presta a través de la Plataforma, a més del seu servei principal d’intermediació i “Productes Financers”, altres serveis gratuïts addicionals als quals pot accedir amb independència dels anteriors, quan escaigui igualment al registre i acceptació dels textos legals (Avís Legal, Política de Privacitat, Informació Prèvia i Contracte d’Intermediació), que són els següents:

 • El meu balanç personal
 • Els meus préstecs
 • Scoring gibobs
 • Els meus documents

5.2. HONORARIS

L’accés a la Plataforma i la utilització dels serveis com a “productes financers” així com la resta de activitats supletòries no tindrà cost per a l’Usuari.

L’Usuari podrà accedir únicament a les activitats supletòries si no tingués – inicialment o en cap moment – interès als serveis d’intermediació. Únicament accedirà a aquests serveis quan l’Usuari hagi facilitat a GIBOBS la informació i/o documentació necessària per fer-ho.

En el moment en què l’Usuari formalitzi el Contracte, i una vegada hagi manifestat el seu interès a accedir als serveis d’intermediació facilitant la informació i/o documentació requerida per a això, GIBOBS començarà l’activitat d’assessorament, estudi de l’operació i cerca de la millor hipoteca

5.3. IMPOSTOS I DESPESES

L’Usuari serà el responsable de satisfer aquelles despeses que comporti la contractació del crèdit hipotecari i que li correspongui assumir per imperatiu legal o per negociació prèvia amb el Prestador.

6. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació dels Serveis de GIBOBS es duu a terme de forma completament electrònica a través de la Plataforma que, prèviament a l’accés del contracte actual, ha inclòs els següents passos:

  • L’Usuari haurà accedit, llegit atentament i acceptat amb caràcter previ a la formalització del Contracte d’Intermediació l’Avís Legal i Condicions d’Ús de la Plataforma, la Política de Privacitat, i la Informació Prèvia exigida per la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit.
  • Una vegada llegit els anteriors documents publicats en la Plataforma, l’Usuari haurà accedit al procés de registre de la Plataforma o a través d’un tercer (agent).
  • Una vegada l’Usuari hagi procedit al registre com a usuari de GIBOBS S.L. facilitant les seves dades identificatives (nom, cognoms i DNI) i les seves dades de contacte (número de telèfon i correu electrònic) – o a través de l’agent-, se li haurà facilitat un link a la Plataforma en el qual l’Usuari, per a accedir als serveis de GIBOBS S.L., haurà d’acceptar les condicions de contractació incloses en el contracte actual d’Intermediació. En el cas de no acceptar les mateixes, no podrà accedir als serveis anteriorment indicats i descrits.
  • -Per a accedir als serveis d’intermediació de crèdit hipotecari, l’Usuari haurà d’haver facilitat la informació i/o documentació necessària per a això. En cas de no fer-ho, s’entendrà el seu únic interès a accedir a les activitats supletòries gratuïtes de la Plataforma.

Una vegada l’Usuari accepti el contracte actual d’Intermediació, s’entén que la relació contractual entre GIBOBS S.L. i l’Usuari està perfeccionada.

7. DRET DE DESISTIMENT

En virtut del que es disposa en l’article 21 de la Llei 2/2009, l’Usuari podrà desistir a la formalització del contracte actual d’Intermediació de crèdit hipotecari sense al·legar justa causa i sense cap penalització en el cas que aquest desistiment ho realitzi en el termini màxim de catorze (14) dies a comptar des de la data de formalització del contracte actual.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb GIBOBS per a dur a terme l’exercici de desistiment estipulat en l’epígraf quart de les presenti Condicions Generals de Contractació, així com per a realitzar qualsevol tipus de consulta mitjançant:

 • Escrit a l’adreça postal: Carrer Les Sínies 92, Bloc C, planta 0, Majadahonda.
 • Escrit al correu electrònic reclamaciones@gibobs.com

8. OBLIGACIONS DE L’USUARI en els SERVEIS D’INTERMEDIACIÓ

L’Usuari es compromet a presentar davant GIBOBS tota la documentació requerida per aquesta última a fi de poder dur a terme el compliment dels serveis objecte del contracte actual en la major brevetat possible. En cas d’incompliment per part de l’Usuari, GIBOBS no podrà dur a terme els serveis d’intermediació i, per tant, l’Usuari eximeix de responsabilitat a GIBOBS respecte a la impossibilitat de prestar-li el servei i no cabent en qualsevol cas cap indemnització pels danys i perjudicis que pogués ocasionar.

9. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les Parts podran resoldre el contracte actual unilateralment en els següents suposats:

 • Per incompliment de les obligacions estipulades en les presents Condicions Generals de Contractació per l’altra Part i la seva no esmena en el termini màxim de quinze (15) dies a comptar des de la data de notificació.
 • Per suspensió o terminació anticipada de l’activitat de GIBOBS.
 • Per extinció del títol de GIBOBS com a intermediari de crèdit, impossibilitant per tant la prestació dels Serveis d’Intermediació.
 • En cas que l’Usuari no rebi cap Oferta de contracte de crèdit hipotecari en virtut de les sol·licituds de valoració de crèdit plantejades, l’Usuari tindrà dret a resoldre la relació contractual sense cap indemnització.

10. LLENGUA DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

La llengua en la qual podrà formalitzar-se el contracte serà el castellà. Aquesta llengua podrà ser modificada en el cas que a l’Usuari se li hagi facilitat la informació prèvia a la contractació en una llengua diferent al castellà.

11. PROTECCIÓ DE DADES

En cas de formalització del contracte d’intermediació, les seves dades personals es tractaran conforme a les següents indicacions:

Responsable del tractament: 

GIBOBS S.L. amb CIF número B88226725 i domicili social en Carrer Les Sínies 92, Bloc C, planta 0, Majadahonda (Madrid). Telèfon: 91 134 43 59, e-mail: info@gibobs.com

Finalitat del tractament:

 • Compliment i desenvolupament de la relació contractual amb vostè a causa de la prestació dels serveis d’intermediació de crèdit hipotecari (assessorament, estudi d’operacions i cerca de la millor hipoteca) i serveis accessoris que es descriuen amb detall en l’apartat SERVEIS del present document.
 • En cas de sol·licitar-ho, les seves dades es tractaran també per a la prestació dels serveis addicionals disponibles en la nostra plataforma i que es descriuen amb detall en l’apartat SERVEIS del present document.
 • Enviament de comunicacions comercials sobre serveis de GIBOBS, similars als contractats.

Legitimació per al tractament:

 • La base legal principal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte d’intermediació.
 • Per a dur a terme una consulta davant els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit titularitat de EQUIFAX a fi de tenir coneixement de si Vostè presenta crèdits i/o deutes vigents que poden afectar en el crèdit, sol·licitarem el seu consentiment exprés.
 • Per a l’enviament de comunicacions comercials, la base legitimadora és la pròpia relació contractual mantinguda amb vostè i l’interès legítim de GIBOBS en accions de màrqueting.

Les dades sol·licitades per GIBOBS són necessaris per a dur a terme les finalitats anteriorment pel que, no facilitar-los o facilitar-los incorrectament, podrà suposar la impossibilitat de prestar els serveis contractats.

Amb la finalitat d’obtenir la necessària informació i de prestar correctament el servei d’assessorament per part dels agents de GIBOBS, cal fer trucades telefòniques a l’Usuari, que en ocasions podran ser gravades. En acceptar l’Usuari tant el contingut de la Política de Privadesa com el del present Contracte, està prestant el seu consentiment que es puguin efectuar aquests enregistraments de trucades.

Conservació de les dades:

Les seves dades seran conservades durant tota la relació contractual existent amb vostè i, encara després, durant els terminis legals que li siguin aplicable i fins a la prescripció dels terminis de les accions legals que poguessin derivar-se.

Destinataris de cessions i transferències internacionals:

 • En cas d’autorització per part seva, es consultaran els fitxers d’informació de solvència patrimonial (CIRBE, ASNEF, EXPERIAN, EQUIFAX o altres), la qual cosa suposa una comunicació de les seves dades a dites terceres.
 • Les seves dades seran comunicades als Prestadors que vostè consideri a través de la Plataforma a fi de dur a terme un estudi de la valoració del crèdit hipotecari que li puguin arribar a oferir i posar a la seva disposició les ofertes de crèdits hipotecaris que aquests Prestadors li ofereixen de conformitat amb la informació facilitada.
 • En cas d’acceptar l’oferta per l’Usuari, la comunicació de dades a prestadores tindrà com a finalitat gestionar el contacte de l’Usuari amb aquest.

Aquestes comunicacions de dades són necessàries per al compliment de la relació contractual.

 • En cas aplicable, les seves dades identificatives podran ser accessibles per prestadors de serveis de taxació.
 • Addicionalment, les dades podran ser comunicats a les Administracions Públiques que tinguin competència en la matèria i als Jutges i Tribunals, en els casos previstos per llei.

El nostre prestador de serveis d’allotjament de dades és Salesforce.com, Inc (els Estats Units), per la qual cosa les seves dades podran ser objecte d’una transferència internacional a aquest proveïdor, amb qui tenim formalitzats els corresponents acords de confidencialitat i tractament de dades personals.

Procedència de les dades:

Les seves dades identificatives (nom, cognoms i DNI), així com les seves dades de contacte van ser obtinguts per la immobiliària a la qual l’Usuari va prestar el consentiment per a la cessió de les seves dades a GIBOBS amb la finalitat que ens poséssim en contacte amb vostè per a oferir-li els Serveis d’Intermediació. La resta de les dades de caràcter personal són facilitats per l’Usuari a través de la Plataforma.

Exercici de drets:

L’Usuari podrà exercir davant GIBOBS els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i a la portabilitat de les seves dades, així com donar-se de baixa de les comunicacions comercials mitjançant escrit a l’adreça a dalt indicada. Així mateix, tindrà dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es.

12. CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

De conformitat amb el que es disposa en l’article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), els contractes subscrits per via electrònica produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa.

En tot cas, el suport electrònic en què consti el contracte actual celebrat per via electrònica serà admissible com a prova documental en cas de controvèrsia entre les parts.

A aquest efecte, s’entendrà que el seguiment de totes les fases del procés de contractació implica necessàriament la prestació del consentiment requerit per a la contractació.

De la mateixa manera, i atenent el que es disposa en l’article 27 de la LSSI es posa a la disposició de l’Usuari, de manera prèvia a l’inici del procediment de contractació, tota la informació relativa a aquest, que únicament serà aplicable en cas que l’Usuari decideixi procedir a la contractació a través de la Plataforma.

13. RESPONSABILITATS

GIBOBS no assumeix cap responsabilitat respecte de serveis i contingut de tercers als quals pugui accedir a través de la Plataforma, incloent de les situacions de solvència patrimonial de l’Usuari, així com de les condicions dels crèdits hipotecari, pel fet que aquestes ofertes no són elaborades per GIBOBS i, per tant, no són la seva responsabilitat.

De la mateixa manera GIBOBS no serà responsable en el cas que l’Usuari no rebi cap oferta en virtut de les sol·licituds presentades davant els Prestadors. Per això, l’Usuari eximeix i mantindrà indemne de qualsevol responsabilitat a GIBOBS no imputable a aquesta última.

D’altra banda, respecte als serveis prestats per GIBOBS, aquesta entitat serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a l’Usuari únicament quan l’incompliment hagi estat greu per part de GIBOBS i no hagi estat esmenat per aquesta part en un termini màxim de quinze (15) dies a comptar des de la data de notificació per part de l’Usuari d’aquest incompliment. En el cas anterior (incompliment greu i no esmena per part de GIBOBS en el termini establert), l’import màxim d’indemnització pels danys i perjudicis a assumir per GIBOBS és la quantia equivalent al preu de sis (6) mesos que poguessin ser abonats per l’Usuari en contraprestació dels serveis d’intermediació per part de GIBOBS.

14. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Tots els termes i condicions del contracte actual han de ser interpretats de manera independent i autònoma, no veient-se afectats la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma.

15. MODIFICACIONS DE TEXTOS LEGALS DE LA PLATAFORMA

GIBOBS recomana a l’Usuari que consulti periòdicament els textos legals de la Plataforma (Avís legal i Condicions d’Ús, Política de Privacitat, Informació Prèvia i el Contracte d’Intermediació), ja que poden sofrir modificacions. En el supòsit en cas que es dugui a terme aquestes modificacions, s’informarà prèviament l’Usuari per a la seva acceptació o rebuig.

Es considerarà que accepta expressament aquestes modificacions o actualitzacions si contracta nous serveis a través de la Plataforma després d’haver estat informat d’aquestes.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

El contracte actual es troben subjectes a la següent legislació:

 • Llei 2/2009, de 31 de març, pel qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit.
 • Llei 7/1998, sobre les Condicions Generals de Contractació.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 • Reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per a qualsevol divergència que pugui sorgir de la interpretació o aplicació de les presents condicions, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot dirigir-se a GIBOBS a través de les vies de contacte establertes en el contracte actual.