CONDICIONS GENERALS DE LA COL·LABORACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE SERVEIS: IMMOBILIÀRIA

GIBOBS S.L. (“GIBOBS”) és una entitat mercantil dedicada a la prestació de serveis d’intermediació de crèdit hipotecari a clients finals, amb CIF número B-88226725, domicili social en Carrer Les Sínies, 92, Edifici La nostra Senyora del Pilar, C.P. 28221(Majadahonda, Madrid), i degudament registrada tant en el Registre Mercantil de Madrid i com en el Registre Estatal com a intermediari de crèdit.

L’Agent Immobiliari presta serveis per a una entitat mercantil dedicada a la prestació de serveis d’assessorament i gestió de compravenda de béns immobles (“l’Agència”).

En atenció al perfil dels clients als quals presta serveis l’Agència, els qui al seu torn podrien requerir de serveis d’intermediació financera, les Parts estan interessades a col·laborar entre si per al creixement dels seus respectius negocis, per la qual cosa accepten el compliment de les següents Condicions Generals (d’ara endavant també, “les presents Condicions”).

PRIMERA. – Objecte

En acceptar les presents Condicions l’Agent Immobiliari es compromet a donar a conèixer i difondre entre els seus clients els serveis d’intermediació de crèdit hipotecari de GIBOBS.

GIBOBS actuarà en tot cas de manera independent en la seva activitat, sense que existeixi cap altra relació o vinculació amb l’Agent Immobiliari més que la col·laboració regulada per les presents Condicions.

SEGONA. – Àmbit territorial

L’Agent Immobiliari col·laborarà amb GIBOBS sense cap limitació geogràfica i sense exclusivitat podent, per tant, arribar a altres acords amb entitats que prestin semblants serveis als de GIBOBS.

TERCERA. – Relació de clientela

3.1. Durant la vigència del present acord de col·laboració, les parts es facilitaran recíprocament índex o relació de potencials clients que puguin necessitar dels seus serveis, cada part dins del seu àmbit de negoci indicat en la part expositiva d’aquest document.

3.2. Amb caràcter previ a donar la informació expressada en el paràgraf anterior, les parts hauran de sol·licitar a les persones de les quals recaptin les seves dades l’oportú consentiment per a la seva cessió, conforme a les normes vigents en matèria de dades de caràcter personal i a les clàusules que sobre aquesta matèria es recullen més endavant.

QUARTA. – Durada

La col·laboració amb GIBOBS començarà en el moment d’acceptació de les presents Condicions per part de l’Agent Immobiliari, i tindrà una durada d’un (1) any, prorrogable per períodes d’igual durada tret que s’indiqui el contrari per qualsevol de les Parts.

QUINTA. – Exclusivitat i no competència

5.1. La col·laboració entre les Parts no té caràcter d’exclusivitat, podent tant GIBOBS com l’Agent Immobiliari aconseguir altres acords i pactes amb persones i entitats del mateix sector.

5.2. Les parts no podran concórrer entre si en competència, directa o indirecta, en els mercats en els quals desenvolupen les seves respectives activitats, ja sigui per si mateixes o per mandat d’uns altres.

SISENA. – Obligacions de l’Agent Immobiliari

6.1 L’Agent Immobiliari, en acceptar les presents Condicions, s’obliga a:

a) Actuar legalment i de bona fe, vetllant pels interessos de GIBOBS.

b) Ocupar-se amb la diligència d’un ordenat comerciant, de la promoció i gestió dels actes i operacions que se li encomanin.

c) Comunicar a GIBOBS tota la informació de què disposi, quan sigui necessària per a la bona gestió dels actes i operacions la promoció de les quals se li encomanen.

d) Desenvolupar la seva activitat conformement a les indicacions o recomanacions rebudes per GIBOBS, no afectant aquestes a la seva independència.

e) Davant qualsevol classe de reclamació de tercers sobre efectes o vicis de qualitat o quantitat dels serveis prestats a conseqüència de les operacions promogudes, posar en contacte als clients amb GIBOBS a través dels canals d’atenció al client.

f) Desenvolupar, segons el que en cada cas s’estableixi i de comú acord, les campanyes que es considerin necessàries o convenients per a augmentar el nombre d’operacions comercials.

g) Triar, dins dels possibles clients, els que consideri més acceptables pel seu volum de negoci. L’Agent Immobiliari s’encarregarà d’assegurar-se, amb la deguda diligència, que els potencials clients que remeti a GIBOBS reuneixen el perfil adequat a les indicacions facilitades sobre aquest tema.

6.2 Així mateix, l’Agent Immobiliari tindrà l’obligació de comunicar a GIBOBS:

a) La situació en què es troben cadascuna de les operacions comercials per ell promogudes i remeses a GIBOBS.

b) Els eventuals problemes o dificultats davant els quals es trobin les citades operacions.

c) El procés que ha de realitzar per a dur a terme la feina de casa de col·laboració.

SETENA. – Obligacions de GIBOBS

GIBOBS s’obliga a:

a) Actuar lleialment i de bona fe en les seves relacions amb l’Agent Immobiliari.

b) Posar a la disposició de l’Agent Immobiliari amb antelació suficient i en quantitat apropiada, la documentació necessària per a l’exercici de l’activitat.

c) Procurar a l’Agent Immobiliari totes les informacions necessàries per a la difusió dels seus serveis i, en particular, advertir-li, quan prevegi que el volum dels actes o operacions serà sensiblement inferior al que l’Agent Immobiliari hagués pogut esperar.

d) Facilitar a l’Agent Immobiliari en el termini de quinze (15) dies des que rebés la informació d’un client que es converteixi en comú per a totes dues parts, la situació de les operacions que s’haguessin promogut.

OCTAVA. – Condicions econòmiques

Tenint en compte la presència que en el mercat d’intermediació immobiliària té l’Agent Immobiliari, i el benefici que això pot suposar per a GIBOBS quant a la difusió dels seus serveis entre els clients que accedeixen a aquesta intermediació immobiliària, les parts podran acordar determinades contraprestacions econòmiques signant un Acord separat de les presents Condicions.

NOVENA. – Independència de les Parts

9.1. Les Parts reconeixen expressament que la col·laboració que els vincula és de naturalesa exclusivament mercantil.

9.2. Les Parts es comprometen a complir en les seves respectives activitats la normativa laboral, fiscal i de Prevenció de Riscos Laborals vigent, així com qualsevol altra que els sigui aplicable, eximint a l’altra Part de responsabilitat respecte a l’incompliment d’aquestes obligacions i mantenint indemne a l’altra Part.

9.3. Les activitats i serveis que ofereixen i presten cadascuna de les parts són independents de l’altra. En particular, l’Agent Immobiliari no desenvoluparà en cap cas per a GIBOBS ni per als potencials clients que li faciliti cap de les següents accions:

a) Presentar o oferir a clients contractes de préstec.

b) Assistir a clients en els tràmits previs o una altra gestió precontractual respecte a contractes de préstec.

c) Celebrar contractes de préstec amb clients en nom de qualsevol entitat.

Les activitats anteriorment enumerades formen part dels serveis que GIBOBS presta als seus clients com a entitat especialitzada en la intermediació financera, per la qual cosa l’Agent Immobiliari no podrà exercir competència en aquest àmbit.

DÈCIMA. – Despeses derivades de l’activitat d’intermediació

Seran per compte de cadascuna de les parts totes les despeses que es derivin del desenvolupament de l’activitat d’intermediació.

ONZENA. – Confidencialitat

11.1. S’entendrà per informació confidencial (d’ara endavant, la “Informació Confidencial”) tota la informació referent a les Parts, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, procediments de desenvolupament i implantació, les seves bases de dades, el seu know-how, mostres, models, programes informàtics, marques comercial, logotips, obres intel·lectuals, ofertes comercials, informació amb valor comercial, estructura interna, organització empresarial, plans de negoci, informació financera documentació, dissenys, invencions, tecnologia, preus, vendes i, en general, tota la relativa a les Parts, les seves filials o empreses del grup, els seus programes, els seus empleats i els seus clients a la qual tingui accés les Parts en virtut del contracte de prestació de serveis. No s’entén com a Informació Confidencial aquella que prèviament hagi estat posada a disposició pública.

11.2. Les Parts es comprometen a custodiar, per temps indefinit i diligentment, la Informació Confidencial que rebi de l’altra Part i a no revelar a cap persona física o jurídica qualsevol informació confidencial que pogués tenir accés en virtut d’aquesta relació, excepte quan les Parts hagin obtingut el consentiment exprés, per escrit i previ de l’altra Part, emprant tal fi els mateixos procediments que utilitzin per a evitar la revelació, publicació o difusió de la seva pròpia informació de similar naturalesa. A sol·licitud de qualsevol de les Parts o quan la relació contractual acabi, tota la Informació Confidencial serà restituïda a l’altra Part o destruïda.

11.3. L’incompliment per qualsevol de les Parts d’aquesta clàusula de confidencialitat facultarà a l’altra Part per a resoldre el contracte actual i, a més, per a exigir els danys i perjudicis que se li haguessin ocasionat.

DOTZENA. – Responsabilitats

12.1. Les Parts s’obliguen al compliment íntegre de les presents Condicions, així com la normativa vigent que li pot ser aplicable.

12.2. En cas d’incompliment per part de qualsevol de les Parts de qualsevol de les presents Condicions, així com de la normativa vigent que li pogués ser aplicable a l’activitat, la Part infractora mantindrà indemne i indemnitzarà a l’altra Part per qualsevol mal, sanció, multa derivat d’aquest incompliment.

TRETZENA. – Cessió de drets i cessió de dades

13.1. Les Parts no podran cedir a cap tercer els drets i obligacions derivats de les presents Condicions, excepte autorització expressa i per escrit de l’altra Part.

13.2. Les Parts accepten el compliment de les condicions referides a la cessió de dades, que s’acompanya com a Annex I a les presents Condicions.

CATORZENA. – Propietat intel·lectual i industrial

14.1. Les Parts es reconeixen mútuament que ostenten la titularitat o que tenen totes les llicències necessàries respecte als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlogues sobre textos, imatges, marques, logotips, noms de domini i qualssevol altres elements, creacions, invencions o signes distintius. Res del que s’estableixi en les presents Condicions porta implícit acord cap que es transfereixi dret algun sobre qualsevol dels drets de propietat intel·lectual de GIBOBS.

14.2. Sense perjudici de l’anterior, GIBOBS autoritza l’Agent Immobiliari, sense limitació geogràfica i durant el temps en el qual la col·laboració entre les Parts estigui vigent, a l’ús del logotip i nom comercial de GIBOBS en els diferents canals de comunicació de l’Agent Immobiliari (com a fullets, pàgina web oficial o qualsevol altre) amb l’únic objecte de publicitar els serveis d’intermediació de crèdit hipotecari de GIBOBS.

14.3. L’Agent Immobiliari es compromet al fet que aquesta llicència d’ús no podrà menyscabar en cap moment el prestigi de GIBOBS.

14.4. En el cas que l’Agent Immobiliari no compleixi amb el que s’estableix en la present condició, GIBOBS tindrà dret a exigir-li el cessament d’ús del seu logotip i/o nom comercial. Així mateix, GIBOBS tindrà dret a sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats i derivats d’aquest incompliment.

QUINZENA. – Resolució de la col·laboració.

Sense perjudici de l’anterior, qualsevol de les Parts podrà decidir acabar amb la col·laboració regida per les presents Condicions en qualsevol moment i per qualsevol causa, mitjançant una comunicació per escrit a l’altra part amb una antelació d’un (1) mes respecte a la data pretesa de terminació.

SETZENA. – Notificacions

16.1. Les comunicacions entre les Parts relatives a la seva col·laboració es realitzaran per escrit, mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar la seva recepció i contingut.

16.2. Les Parts reconeixen com a adreces que permetin acreditar la seva recepció i contingut, per part de l’Agent Immobiliari les que hagi assenyalat en el formulari de registre de la Plataforma de GIBOBS (www.gibobs.com); per part de GIBOBS, les que consten en les dades de contacte de la mateixa web.

DISSETENA. – Miscel·lània

17.1. Les presents Condicions podran ser modificades únicament mitjançant acord per escrit entre les Parts, degudament signat pels seus representants legals.

17.3. En el cas que alguna de les presents Condicions fos declarada nul·la i sense efecte en tot o en part, aquesta nul·litat no afectarà la validesa de la resta romanent aquestes disposicions en vigor sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

17.4. La condició declarada nul·la o anul·lable serà, de comú acord entre les Parts, substituïda per una nova que la supleixi, o interpretada d’una manera legalment acceptable, que sigui d’un tenor el més aproximat possible a la condició que les Parts haurien formalitzat d’haver tingut coneixement de la ineficàcia de la condició anul·lada.

DIVUITENA. – Llei aplicable i fur

18.1. Les presents Condicions es regiran d’acord amb la llei espanyola.

18.2. En cas de discrepància de les Parts respecte a la interpretació i/o execució del que s’estableix en les presents Condicions, totes dues Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid, amb renúncia expressa de qualsevol altra legislació o fur que els pogués correspondre.

ANNEX I: CONDICIONS DE CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

I.- L’Agent Immobiliari (“el Cedent”) presta serveis per a una entitat dedicada a la prestació de serveis d’assessorament i gestió de compravenda de béns immobles.

II.- GIBOBS (“el Cessionari”) és una entitat dedicada a la prestació de serveis d’intermediació de crèdit hipotecari a clients finals.

III.- El Cedent, amb la finalitat que el Cessionari pugui contactar amb el client final per a oferir els serveis d’intermediació de crèdit hipotecari, té la voluntat de comunicar les dades personals continguts en fitxers de la seva titularitat, al Cessionari.

IV.- Amb la finalitat de dur a terme la col·laboració regida per les presents Condicions, les parts acorden assumir igualment les condicions de cessió de dades de caràcter personal recollides en el present Annex I, que es regiran per Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”), la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (EL 3/2018, de 5 de desembre), la seva normativa de desenvolupament i, especialment, per les següents:

1.- Objecte

El present Annex té per objecte definir les condicions baix les que el Cedent, comunicarà les dades personals dels quals és titular, al Cessionari.

La finalitat que motiva aquesta cessió es correspon amb la intenció que el Cessionari pugui oferir els seus propis serveis d’intermediació de crèdit hipotecari.

2.- Procedència de les dades i licitud de la cessió

El Cedent declara la procedència lícita de les dades personals objecte de la cessió, garantint que aquests s’han obtingut complint amb els requisits establerts en l’article 6 del RGPD i altra normativa aplicable. En aquest sentit el Cedent declara que ha obtingut el corresponent consentiment dels titulars de les dades per a dur a terme la cessió de les dades, a fi de les finalitats ressenyades en les presents Condicions, entre les quals es troba, a títol enunciatiu més no limitatiu, l’elaboració de perfils i l’enviament de comunicacions comercials.

El Cedent garanteix que pot acreditar que els titulars de les dades van consentir de manera fefaent en el tractament de les seves dades personals amb aquesta finalitat, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 7 i següents del RGPD, i altra normativa d’aplicació.

3.- Tipologia de dades cedides i categories d’interessats

Els tipus de dades personals que el Cedent comunicarà al Cessionari, són els següents:

  • Dades identificatives.
  • Dades de contacte.
  • Transaccions de béns a realitzar (bé immoble en el qual està interessat).

Les parts es comprometen a no cedir més dades dels anteriorment esmentats, sent aquests els estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites.

La categoria dels interessats dels quals es comunicaran les seves dades personals per part del Cedent al Cessionari són els següents:

  • Clients finals del Cedent

4.- Dret d’informació

El Cedent declara haver informat els afectats de la finalitat de l’ús de la informació recollida i dels altres aspectes recollits en els articles 13 i següents del RGPD.

El Cedent haurà d’aportar en cas de ser requerit pel Cessionari o l’Autoritat de Control corresponent:

  • Model de clàusula d’informació i consentiment en què s’empari la cessió.
  • Mostra suficient de clàusules degudament signades pels interessats les dades dels quals hagin estat cedits. (Es considerarà mostra suficient l’aportació d’una quantitat entre dues i cinc clàusules).

5.- Garanties i obligacions del Cedent

El Cedent garanteix el compliment de les obligacions que li corresponguin en virtut de les disposicions contingudes en el present Annex i en la normativa reguladora de la protecció de dades personals que resulti d’aplicació.

El Cedent garanteix que es troben adoptades les mesures de seguretat necessàries, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, a l’efecte d’assegurar la confidencialitat i integritat de les dades, de conformitat amb el que s’estableix en la precitada normativa de protecció de dades, garantint un nivell de seguretat adequat al risc.

El Cedent es compromet a notificar, sense dilació indeguda al Cessionari, sobre aquelles violacions de la seguretat de les dades personals de les quals tingui coneixement i afectin la informació objecte de la cessió, donant suport al Cessionari en la notificació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra Autoritat de Control competent, i en el seu cas, als interessats de les violacions de seguretat que es produeixin, així com a donar-li suport, quan sigui necessari, en la realització d’avaluacions d’impacte de privacitat.

El Cedent es compromet a comunicar al Cessionari les rectificacions o supressions de dades, així com l’exercici dels restants drets en matèria de protecció de dades, que es produeixin en la informació transmesa, en virtut d’aquest Contracte, el més breument possible i sempre dins dels terminis legalment establerts.

El Cedent es compromet a posar a la disposició del Cessionari tota la informació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions establertes en aquest Contracte i la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

El Cedent haurà de mantenir indemne i, en el seu cas, indemnitzar al Cessionari per tota reclamació, mal, deute, pèrdua, multa, sanció, costos i despeses, incloent els honoraris raonables d’advocats, que poguessin derivar-se per l’incompliment del Cedent de qualsevol de les disposicions contingudes en el present Annex i en la normativa que li resulta d’aplicació en relació amb les dades objecte de cessió.

6.- Obligacions del Cessionari

En compliment de la precitada normativa de protecció de dades, el Cessionari s’obliga a:

  • Complir cadascuna de les obligacions previstes en el present Annex per al Cedent, en els supòsits en els quals el Cessionari decideixi procedir a la cessió, a una tercera entitat, de les dades personals rebudes a conseqüència de l’acceptació d’aquest Annex.
  • Complir amb les obligacions previstes en la normativa europea de protecció de dades personals per a un Responsable del Tractament, a conseqüència de l’adquisició d’aquesta consideració després de la comunicació de les dades regulada per aquest Annex.
  • Permetre l’exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades per part dels titulars de les dades cedides, facilitant-los una direcció a aquest efecte.

7.- Estipulacions generals

Tota notificació entre les parts es realitzarà als respectius domicilis indicats en les presents Condicions. Qualsevol notificació que s’efectuï entre les parts es farà per escrit i serà lliurada de qualsevol forma que certifiqui la recepció per la part notificada.

Els encapçalaments dels diferents apartats del present Annex són només informatius i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació d’aquest.

La no exigència per qualsevol de les parts de qualsevol dels seus drets, de conformitat amb el que s’estableix en aquest Annex, no es considerarà que constitueix una renúncia d’aquests drets en el futur.

El present Annex recull la totalitat dels pactes existents entre les parts, i anul·la i revoca, en el seu cas, quants altres pactes o acords, verbals o escrits que estiguessin vigents a la data de la seva subscripció quant al tractament de dades personals.

Si algun o alguns dels apartats o estipulacions del present Annex fossin declarats nuls o inaplicables, aquests apartats o estipulacions es consideraran exclosos d’aquest, sense que impliquin la nul·litat de tot l’Annex, mantenint-se aquest vigent quant als restants pactes. En tal cas, les parts faran quant estigui al seu abast per a trobar una solució equivalent que sigui vàlida i que reflecteixi degudament les seves intencions.

El present Annex s’entén acceptat juntament amb l’acceptació de les presents Condicions de les quals forma part.

8.- Mesures de Seguretat

Les parts es comprometen a establir les garanties suficients i apropiades amb vista a la correcta aplicació de les mesures tècniques i organitzatives que permetin complir els requisits del RGPD i de la EL 3/2018, incloent les mesures de seguretat procedents.

9.- Legislació Aplicable

El present Annex es regirà d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Per a dirimir qualsevol discrepància respecte a la interpretació i/o execució del que s’estableix en el present Annex, totes dues parts acorden procedir a la resolució amistosa d’aquesta. No obstant això, en cas de no arribar-se a una resolució amistosa, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid, amb renúncia expressa de qualsevol altra legislació o fur que els pogués correspondre.

10.- Informació a Signants.

En compliment del que es disposa en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes dues parts informen els intervinents que les dades personals que figuren en aquest Annex i els que es derivin de la relació, seran tractats per cadascuna de les parts per a la correcta execució de la relació contractual.

La base per al tractament de les dades és l’execució de la col·laboració, sent necessari facilitar aquestes dades perquè en cas contrari no seria possible formalitzar aquesta relació. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no se sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal ni es preveuen transferències internacionals d’aquestes dades.

Els interessats poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit als domicilis de cadascuna de les parts.

Així mateix, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es).

11.- Entrada en vigor.

El present Annex entra en vigor en el moment d’acceptació de les presents Condicions de les quals forma part, i estarà vigent fins a la data de terminació de la relació que vincula al Cedent amb el Cessionari, amb motiu de la cessió de les dades.