Condiciones d’ús

AVÍS LEGAL – CONDICIONS D’ÚS DE LA PLATAFORMA

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web www.gibobs.com i l’app.gibobs.com (d’ara endavant, “la Plataforma”) titularitat de GIBOBS, S.L., amb NIF B88226725, i adreça en Carrer Les Sínies, 92 Edifici La nostra Senyora del Pilar 28221, Majadahonda, Madrid, contacte: info@gibobs.com. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid amb les següents dades: Tom 38.313, Foli 72, Fulla M-681686, Inscripció nº1.

La utilització de la Plataforma requereix l’acceptació de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com l’acceptació de cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Plataforma.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en la Plataforma.

ÚS DE LA PLATAFORMA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Plataforma per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

GIBOBS, S.L. actua exclusivament com a responsable de la Plataforma en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció al present Avís, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquests.

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, l’accés o la utilització de la Plataforma amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut ni tancat, queda prohibit:

Usar la Plataforma de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer;
Usar la Plataforma per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
Usar la Plataforma per a recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
Registrar-se a través de la Plataforma amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres Usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge;
Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Plataforma, a altres sistemes o xarxes connectats a la Plataforma, a cap servidor de GIBOBS, ni als serveis oferts a través de la Plataforma, per mitjà de piratejo o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
Infringir, o intentar infringir, les mesures de seguretat o autenticació de la Plataforma o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en la Plataforma;
Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Plataforma o en els sistemes o xarxes de GIBOBS, així com en els sistemes i xarxes connectats a la Plataforma; o
Pujar documentació a la Plataforma que pugui contenir virus, codi maliciós o arxius perjudicials.

GIBOBS, S.L. podrà interrompre el servei de la Plataforma que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Plataforma o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar-se contrari a l’expressat en el present Avís Legal.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’Usuari podrà portar aparellada l’adopció per GIBOBS de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’Usuari infractor, sense que mediï possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

L’Usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi a conseqüència d’això. Encara que no es produís cap reclamació d’un tercer, GIBOBS es reserva la possibilitat d’impedir l’accés a la Plataforma o de la possibilitat de participar en els espais habilitats en el mateix als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

ENLLAÇOS O LINKS

La Plataforma pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines web o plataformes pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de GIBOBS, S.L. que no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

GIBOBS, S.L. recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines web de GIBOBS, S.L. l’Usuari haurà de comunicar-lo, obtenint el consentiment exprés per a crear l’enllaç. GIBOBS, S.L. es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

MENORS D’EDAT

GIBOBS, S.L. recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

GIBOBS, S.L. els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que es pugui decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i a quins no.

REGISTRE D’USUARIS

L’accés a part dels continguts de la Plataforma és completament gratuït, sense perjudici que poden existir apartats o serveis particulars que requereixin per al seu ús i gaudi l’abonament d’alguna quantitat econòmica, de la qual cosa en tot cas s’informarà degudament l’Usuari, i que aquest haurà d’acceptar expressament per a poder gaudir-los.

Per a registrar-se en la Plataforma, l’Usuari deurà:

Ser major d’edat (igual o més de 18 anys). Queda prohibit l’accés a la Plataforma per part de menors d’edat.

Autoritzar a través de la Plataforma o d’un agent el seu interès per contractar els serveis d’intermediació per a la contractació de crèdit hipotecari.

Rebre un SMS o email amb un link per a acceptar la formalització del Contracte d’Intermediació.

Acceptar la formalització del Contracte d’Intermediació a través de la Plataforma.

En cap concepte GIBOBS S.L. es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitats pels Usuaris a l’agent o a través de la Plataforma, per la qual cosa cadascun dels Usuaris serà únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la falta de qualitat de les dades.

En el cas d’haver-hi un error en les seves dades de registre, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb GIBOBS S.L. en la major brevetat possible amb l’únic objecte de dur a terme les correccions necessàries.

De la mateixa manera, l’Usuari registrat assumeix que el compte d’Usuari és personal i intransferible, podent registrar-se en la Plataforma tant persones físiques com persones jurídiques, ja siguin societats mercantils o un altre tipus d’entitats. Dit l’anterior, és responsabilitat de l’Usuari guardar amb la deguda diligència l’Usuari i la contrasenya, no podent ser facilitada a tercers en cap moment. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a Usuaris registrats de GIBOBS S.L., i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Per això, l’incompliment d’aquest fet per part de l’Usuari eximirà a GIBOBS S.L. respecte a la responsabilitat dels danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar a l’Usuari respecte a l’accés no autoritzat. . Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita de la Plataforma per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari, eximint de responsabilitat a GIBOBS S.L.

La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l’Usuari d’acord amb les regles de robustesa i complexitat que s’estableixin a cada moment per GIBOBS S.L.. La contrasenya creada per l’Usuari tindrà una validesa temporal il·limitada.

No obstant això, GIBOBS S.L. disposa de funcionalitats necessàries perquè l’Usuari, notificant-l’hi prèviament a GIBOBS S.L., pugui canviar la seva contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constant que s’hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a GIBOBS S.L. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a Usuaris registrats de GIBOBS S.L., i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dela Plataforma per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari, eximint de responsabilitat a GIBOBS S.L.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de manera immediata a GIBOBS S.L. sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, GIBOBS S.L. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut de la Plataforma: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

GIBOBS, S.L. no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’Usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta Plataforma i dels seus continguts serà de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Plataforma, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de GIBOBS, S.L.

GIBOBS S.L. garanteix que és el legítim titular de la Plataforma i que té les autoritzacions necessàries.

L’Usuari reconeix expressament que GIBOBS S.L. ostenta tot dret, títol i interès sobre la Plataforma o les autoritzacions necessàries per al seu ús i les pàgines o llocs web associades a aquest, així com sobre tots els seus mòduls, modificacions i actualitzacions i sobre qualsevol element i/o funcionalitat que fos desenvolupada sobre aquest.

A aquest efecte, s’inclou sense cap limitació el reconeixement de la titularitat de GIBOBS S.L. de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual i/o industrial, podent explotar la Plataforma, sense cap restricció de naturalesa temporal, territorial, relativa a mitjans de difusió o modalitats d’explotació, i sense més limitacions que les establertes en les lleis, així com tots els continguts publicats en aquest. No obstant això, els logotips dels productes comercialitzats són propietat exclusiva dels seus respectius titulars, comptant GIBOBS S.L. amb l’autorització prèvia i necessària per a la seva utilització.

L’estructura, característiques, codis, mètodes de treball, sistemes d’informació i intercanvi d’aquesta, plataformes de desenvolupament, know-how, metodologies, processos, tecnologies o algorismes que constitueixin i/o puguin constituir la Plataforma, són propietat exclusiva de GIBOBS S.L., trobant-se degudament protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i/o industrial, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari sense previ consentiment exprés per part de GIBOBS S.L.

La posada a la disposició de la Plataforma o el mer accés per part de l’Usuari no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat ni la concessió d’un dret d’ús a favor de l’Usuari diferent de l’expressat en la present clàusula.

Amb la finalitat que l’Usuari pugui utilitzar la Plataforma, propietat exclusiva de GIBOBS S.L., aquesta cedeix una llicència d’ús a favor de l’Usuari de caràcter no exclusiu, d’àmbit temporal limitat a la durada del contracte actual, d’àmbit espacial il·limitat en la mesura en què pot accedir-se des de qualsevol equip o dispositiu amb accés a Internet, revocable i no sublicenciable.

En qualsevol cas, queda absolutament prohibida qualsevol tipus de reproducció, imitació, transmissió, traducció, modificació, elaboració d’obra derivada i/o comunicació pública, amb independència del mitjà emprat per a això, assumint en cas contrari l’Usuari o tercer infractor totes les responsabilitats directes o derivades que poguessin arribar a produir-se.

Per a qualsevol aspecte que no es trobi expressament reconegut en el present Avís Legal, s’entendran reservats tots els drets a favor de GIBOBS S.L., sent necessària l’autorització escrita per part d’aquesta per a poder dur-ho a terme.

RESPONSABILITATS

GIBOBS, S.L. no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Plataforma.
Els danys que puguin causar-se en els equips de l’Usuari per la utilització de la Plataforma.
Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició.
La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la Plataforma o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. GIBOBS, S.L. no controla la utilització que els usuaris fan de la Plataforma, ni garanteix que ho facin conforme al que s’estableix en el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’Usuari serà responsable de:

els continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a GIBOBS, S.L. per mitjà de la Plataforma.
la realització de qualsevol mena d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

GIBOBS S.L. no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis de la Plataforma, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d’aquesta.

En conseqüència, GIBOBS S.L. no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de la Plataforma; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en la Plataforma o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat de la Plataforma i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la Plataforma; i (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que GIBOS S.L. estableix en la Plataforma o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquesta.

Això no obstant, GIBOBS S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament de la Plataforma i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats en aquesta.

GIBOBS S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través de la Plataforma. Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament a GIBOBS S.L. perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

GIBOBS S.L. no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en la Plataforma provinents de fonts alienes a aquest, així com tampoc de les contingudes en altres webs a les quals s’enllaci des de la Plataforma. GIBOBS S.L. no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.

En tot cas, GIBOBS S.L. es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la Plataforma, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en el present Avís Legal, sense que mediï la possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

Així mateix, GIBOBS S.L. no assumeix cap responsabilitat respecte de serveis i contingut de tercers als quals pugui accedir a través de la Plataforma, incloent de les situacions de solvència patrimonial de l’Usuari, així com de les condicions dels crèdits hipotecari, pel fet que aquestes ofertes no són elaborades per GIBOBS S.L. i, per tant, no són la seva responsabilitat.

Finalment, respecte als serveis prestats per GIBOBS l’usuari assumeix que, en qualsevol cas, les decisions adoptades en matèria d’intermediació hipotecària són de la seva única responsabilitat i risc, limitant-se GIBOBS a prestar un servei d’intermediació i/o assessorament utilitzant una fórmula pròpia que esbrina la viabilitat o de l’operació per a l’usuari i la seva situació econòmica concreta, basant-se en les dades facilitades per l’usuari. En tot cas la decisió d’assumir o no l’operació serà exclusiva de l’usuari.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Per al cas que l’Usuari vulgui accedir als serveis oferts en la Plataforma, el procediment de contractació es duu a terme de forma completament electrònica a través d’aquesta.

El procediment complet que hauran de seguir tots els Usuaris que desitgin contractar els serveis de GIBOBS S.L., serà el següent:

L’Usuari haurà de llegir atentament el present Avís Legal i Condicions d’Ús de la Plataforma, la Política de Privacitat, i la Informació Prèvia exigida per la Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d’intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit.

Una vegada llegit els anteriors documents publicats en la Plataforma, l’Usuari -en cas d’interès de contractar serveis d’intermediació amb GIBOBS S.L.- haurà de procedir al procés de registre de la Plataforma o a través d’un tercer (agent).

Una vegada l’Usuari hagi procedit al registre com a usuari de GIBOBS S.L. facilitant les seves dades identificatives (nom, cognoms i DNI) i les seves dades de contacte (número de telèfon i correu electrònic) – o a través de l’agent-, se li facilitarà un link a la Plataforma en el qual l’Usuari, per a accedir als serveis de GIBOBS S.L., haurà d’acceptar les condicions de contractació (contracte d’intermediació). En el cas de no acceptar les mateixes, no podrà accedir als serveis anteriorment indicats i descrits.

Una vegada l’Usuari accepta el Contracte d’Intermediació, s’entén que la relació contractual entre GIBOBS S.L. i l’Usuari està perfeccionada.

BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

L’Usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la seva baixa de la Plataforma, bastant per a això sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita a GIBOBS S.L. al seu domicili social indicat en l’encapçalament del present document, indicant el seu nom d’Usuari i el servei concret del qual desitgi donar-se de baixa. Tingui en compte que la baixa com a Usuari de la Plataforma pot suposar la impossibilitat per part de GIBOBS S.L. de prestar-li els serveis d’intermediació de crèdit hipotecari.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l’Usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de perill la facultat de GIBOBS S.L. de no admetre aquest registre.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades personals dels Usuaris seran tractats sota les següents indicacions:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento Nom de la companyia: GIBOBS, S.L.  
NIF: B88226725 
Adreça: Calle Las Norias, 92 Edificio Nuestra Señora del Pilar 28221, Majadahonda, Madrid.
Telèfon: 91 134 43 59.
Correu electrònic: info@gibobs.com
Finalidades Formes de contacte: respon a la sol·licitud d’informació sol·licitada a través del formulari de contacte. 
Cookies: mantenir l’entrada d’usuari registrat, la validesa del carro de la compra, proporcionar estadístiques associades a l’ús de la pàgina, la ubicació de les nostres oficines i els sistemes anti-spam (captcha).
Legitimació i conservació La base per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l’usuari en marcar les caselles d’acceptació. 
Els camps del formulari de contacte marcats amb un asterisc () tenen la consideració de camps necessaris per a gestionar l’objecte d’aquest. De no facilitar-los, no serà possible atendre la seva sol·licitud. 
Consulti la nostra política de cookies per a obtenir informació sobre les cookies necessàries per al funcionament de la web.
Les dades de contacte es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seva consulta i no se sol·liciti la seva supressió.
Consulti la nostra Política de Cookies per a identificar la vigència de cada cookie.
Les dades associades a la seva interacció en els perfils corporatius de xarxes socials es conservaran durant el termini que vostè habiliti en aquesta xarxa social a les seves publicacions. 
Destinataris de cessions i transferències internacionals No s’han previst cessions de les seves dades a tercers.
Fem ús dels “Serveis en línia per a empreses” de MICROSOFT CORPORATION amb eines com a Office 365, Azure, constituint el seu ús una transferència internacional de dades autoritzada per l’AEPD: TU-00032-2014_Resolucion-de-data-09-05-2014.
Responsables de serveis d’analítica web: La Pàgina té habilitats els serveis de Google Analytics prestats per Google LLC. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic en relació amb la Pàgina.  
Titulars de xarxes socials: GIBOBS, S.L. utilitza xarxes socials. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquests perfils o eines implica la transferència internacional de dades (de tipus analític i tècnic) als servidors de la xarxa social.
Drets dels interessatsPot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l’adreça indicada anteriorment.
Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat. 
Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es). 

 

FUR

El present Avís Legal es troba redactat en castellà i sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol mena de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Plataforma, les parts se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Madrid.

Si alguna de les clàusules descrites en l’Avís Legal fos declarada nul·la i sense efecte, continuaran sent aplicable les restants, sense que hagin de quedar afectades per la declaració de nul·litat.

Última actualització: Abril de 2021